Protokoll fra årsmøtet 2019

Vedlagt fil fra årsmøtet

Protokoll fra årsmøte i Strand Kajakk-Klubb.

Årsmøtet ble avholdt 25.februar i klubbens lokaler Sarbuvollveien 25 B.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for stemmeberettigete.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 25.

Enstemmig vedtatt

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Enstemmig vedtatt

Sak 3 Valg av dirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo William Juul som dirigent og Sindre Kumle Berg som referent.

Styret foreslo Morten Sjursen og Siv Utne til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul

Vedtak: Årsmøtet valgte William Juul som dirigent, Sindre Kumle Berg som referent

Vedtak: Årsmøtet valgte Morten Sjursen og Siv Utne til å underskrive protokollen.

Enstemmig vedtatt

Sak 4 Behandling av idrettslagets årsberetning

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken:

  • William Juul (Administrativt)
  • Arne B. Sletsjøe (Sportslig)

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

Enstemmig vedtatt

Sak 5 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Inge Tønnesen & Martin Traaseth.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Enstemming godkjent

Notert: Oppfølgingssak til styret om forsikringer av klubbens medlemmer.

Revisor godkjenner regnskapet, men kommenterer bruk av balanseposter.

Sak 6 Forslag og saker

IA

Sak 7 Fastsette medlemskontingent

Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul og Bjørn Inge Tønnessen

Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingenter:

  • Barnemedlemsskap 0-10: 0
  • Barnemedlemsskap fra 10-14: 1 500 Ikke båtplass
  • Junior medlemskap fra 15-23: 2 500 Nye brygger, tilsvarende området
  • Standard medlemskap: 2 800
  • Standard medlemskap med uteplass: 2 400
  • Familiemedlemsskap: 7 200
  • Enstemmig vedtatt

Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Inge Tønnesen.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.

Enstemmig vedtatt

Kommentar: Gi rette økonomiske incentiver og meddele klare forventinger til alle trenere som påtar seg ansvar med den hensikt å gjøre SKK til en bedre konkurranseklubb.

Sak 9 Valg

9.1 Valg av styreleder og nestleder

Valgkomiteen foreslo William Juul som styreleder og foreslo Ingeborg Rasmussen som nestleder.

Følgende hadde ordet i saken: Gunnar Berg.

Vedtak: Årsmøtet valgte William Juul som styreleder og Ingeborg Rasmussen som nestleder.

Enstemmig vedtatt

9.2 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Sindre Kumle Berg og Bjørn Inge Tønnessen som styremedlemmer.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul.

Vedtak: Sindre Kumle Berg og Bjørn Inge Tønnessen ble valgt til styremedlemmer.

Enstemmig vedtatt

9.3 Valg av varamedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Frøydis Espedal som varamedlemmer til styret.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul.

Vedtak: Frøydis Espedal ble valgt til varamedlemmer.

Enstemmig vedtatt

9.4 Valg av revisorer

Valgkomiteen foreslo Martin Traaseth som revisor.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul

Vedtak: Årsmøtet valgte Martin Traaseth som revisor.

Enstemmig vedtatt

9.5 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett

Styret foreslo Ingeborg Rasmussen til å representere idrettslaget i styret for VM 2020. Videre ba styre om fullmakt til å utnevne opptil 3 personer til padletinget.

Følgende hadde ordet i saken: Willam Juul

Vedtak: Årsmøtet valgte Ingeborg Rasmussen til å representere idrettslaget i styret VM 2020 på de ting eller møter som avholdes. Styret gis fullmakt til å utnevne opptil 3 personer til padletinget.

9.6 Valg av leder og medlemmer i valgkomiteen

Styret foreslo Gunnar Berg som leder i valgkomiteen og Mathias Hamar og Kristin Johansen som medlemmer i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul

Vedtak: Gunnar Berg ble valgt som leder i valgkomiteen. Mathias Hamar og Kristin Johansen ble valgt som medlemmer i valgkomiteen.

Enstemmig vedtatt