§14.2
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt
på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så
fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før
årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest
to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter
med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.